Πέμπτη, 21 Νοεμβρίου 2013

ΔΙΑΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ για τους Φύλακες ΠΚ, 20-11-2013

ΔΙΑΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
ΘΕΜΑ: «Διαθεσιμότητα διοικητικών υπαλλήλων του Πανεπιστημίου Κρήτης λόγω κατάργησης θέσεως σύμφωνα με την αριθμ.135211/Β2/23-09-2013 (ΦΕΚ 2384/τ.Β’/24-09-2013) κοινή Απόφαση, όπως τροποποιήθηκε με την  αριθμ.150539/Β2/15-10-2013 (ΦΕΚ 2601/τ.Β’/15-10-2013) κοινή Απόφαση, περί κατάργησης χιλίων τριακοσίων σαράντα εννέα (1.349) οργανικών και προσωποπαγών θέσεων μόνιμου και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου διοικητικού προσωπικού των Πανεπιστημίων, κατ’ εφαρμογή της παρ. 1 του άρθρου 90 του ν. 4172/13 (Α’167)».   

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου